Tryskacie komory a zariadenia

Mechanické úpravy povrchov – pieskovanie

Z celého radu spôsobov predúpravy povrchu, či už chemickou alebo mechanickou cestou, vystupuje do popredia tryskanie ako vhodná technológia, ktorou je možné pripraviť povrch požadovanej akosti, čím sa rozumie okrem očistenia povrchu základného materiálu aj dosiahnutie vhodnej mikrogeometrie a fyzikálnych resp. fyzikálno – chemických vlastností povrchu.

Pri tryskaní sa aplikuje pod tlakom vhodne vybrané abrazívum, čím dosiahneme požadovanú štruktúru a drsnosť povrchu pre následné využitie ako je napr. lakovanie – viď. Lakovanie. Tryskanie je možné využiť aj pre odlakovanie výrobkov.

Tryskanie sa prevádzkuje v odsávaných komorách navrhovaných podľa rozmeru upravovaných výrobkov a s možnosťou spätnej dopravy abrazíva a jeho následného čistenia pre ďalšie použitie. Rovnako je možné tryskať aj v automatických priebežných tryskacích zariadeniach s metacími kolesami alebo v závesných tryskacích strojoch s metacími kolesami, príp. v tzv. bubnoch.

Všetky procesy navrhujeme s prihliadnutím na požadovanú finálnu kvalitu.

Zariadenie, ktoré dodávame:

  • pneumatické tryskacie kabíny
  • mobilné tryskacie jednotky
  • tlakovzdušné tryskacie komory
  • tryskacie stroje s metacími kolesami
  • odlučovač prachu

     Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa

      Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa  Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa Mechanické úpravy povrchov – pieskovňa

Žiarové striekanie kovov

Metalizačné boxy a kabíny sú určené pre antikoróznu, dekoratívnu a renovačnú metalizáciu.
Podľa typu aplikácie a na základe požadovaného pracovného výkonu sú boxy a kabíny vybavené antikoróznym popr. renovačným elektro-obloukovým nanášacím (metalizačným) zariadením ( Elektro-oblúkové metalizačné zariadenie).

Pre dekoratívne a renovačné metalizáciu (napr. Bronz, molybdén, mosadz, meď, nerez oceľ) sú boxy a kabíny vybavené štandardnými suchými odlučovačmi prachu pre odlučovanie kovových prachov, ktoré sú nehorľavé, nelepivé a so vzduchom netvoriaca výbušnú zmes.

Pre antikoróznu metalizáciu (Zn, ZnAl 85/15, Al) sú boxy a kabíny vybavené suchými odlučovači prachu, ktoré sú konštrukčne upravené pre odlučovanie horľavých resp. výbušných prachov t.j. zosilnená konštrukcia telesa odlučovača, filtračné patróny v antistatickom prevedení, podľa umiestnenia odlučovača a vzdialenosti nasávacieho vzduchotechnického potrubia môže byť potrubný systém osadený spätnou klapkou pre zabránenie spätného „šľahnutiu“ plameňa pri zahorení prachu v odlučovači späť do boxu resp. kabíny.

Ďalej sú odlučovače prachu vybavené explóznymi membránami pre uvoľnenie tlaku výbuchu alebo automatickým samohasiacim zariadením resp. systémom pre potlačenie výbuchu.

Povrch upravovaných dielcov pred žiarovým striekaním zinku (hliníka) vykonávaný elektro-obloukovým striekacím zariadením musí byť zbavený všetkých mastnôt a olejov a musí byť otryskaný na čistotu povrchu Sa 2,5 až 3 (Sa 3) podľa STN ISO 8501. Otryskaný povrch by pre kvalitné zakotvenie zinkového (hliníkového) povlaku hrúbky cca 100 µm mal mať drsnosť povrchu Ramin. = 4 µm – odporúčame 10 µm (Ramin. = 6 µm – odporúčame 12 µm) a Rmmin. = 25 µm – odporúčame 60 µm (Rmmin. = 35 µm – odporúčame 80 µm).

Vyššie uvedené hodnoty drsnosti možno dosiahnuť len tryskaním ostrohranným abrazívom.

Zariadenie, ktoré dodávame:

  • metalizačné boxy a kabíny
  • odlučovače prachu
  • elektrooblúkové a plynové metalizačné pištole

Žiarové striekanie kovov

Lakovne a lakovacie linky Technológie pre chemickú predúpravu pred lakovaním Technológie pre čistenie vôd Technológie pre čistenie vzduchu - spaľovaním